Koalice primární péče

O nás

Koalice primární péče je nezávislý think-tank, zaměřený na koncepční a systémový rozvoj a fungování primární péče v České republice. Naše sdružení organizací má za cíl vytvářet podmínky pro zlepšování postavení, stabilní fungování a rozvoj primární péče v České republice.

Zaměřujeme se na tvorbu vlastních návrhů a doporučení vycházející z analýz vývoje a stavu primární péče v České republice i zahraničí, založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a expertních doporučeních.

Posílením a podporou primární péče je možné dosáhnout  zlepšení přístupu pacientů k léčbě, organizace péče, posílení efektivity a stability zdravotního systému, zlepšení výsledků léčby i zdravotního stavu populace v České republice.

Zakladatelé Koalice primární péče

Sdružení praktických lékařů České republiky, z.s.

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, z.s.

Sdružení soukromých ambulantních gynekologů České republiky, z.s.

Česká stomatologická komora České republiky

Předsednictvo

MUDr. Petr Šonka

MUDr. Ilona Hülleová

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

MUDr. Vladimír Dvořák Ph.D.

Úvod

Silná primární péče je klíčem k lepší dostupnosti zdravotní péče, lepším zdravotním výsledkům, vyšší efektivitě  a nižším nákladům. Aby však vznikla silná síť primární péče, je zapotřebí konkrétních opatření na úrovni zdravotnického systému a praxe. Tento proces posilování primární péče probíhá v celé Evropě a zdůrazňuje potřebu sdílet osvědčené strategie a organizační postupy, které přispívají k posílení role primární péče, organizace péče, posílení efektivity  a stability zdravotního systému, přístupu k léčbě i zdravotního stavu obyvatel.

Naše priority – co prosazujeme

 • Rozvoj a posílení role primární péče v systému zdravotní péče.
 • Stabilizace sítě a posílení kapacit primární péče ve všech regionech.
 • Zvýšení příjmů primární péče na úroveň vyspělých evropských zemí.
 • Zvýšení podílu příjmů primární péče odpovídající objemu poskytnutých zdravotních služeb k celkovým nákladům na zdravotní péči.
 • Zvýšení výdajů na prevenci a preventivní programy.
 • Odstraňování regionálních rozdílů v kvalitě a dostupnosti primární péče.
 • Inovace úhradových mechanismů a zlepšení financování primární péče.
 • Zajištění investic a strukturálního financování primární péče z evropských a národních dotačních programů.
 • Rozvoj digitalizace a e-health v primární péči
 • Modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení v primární péči
 • Odstranění administrativní zátěže a zjednodušení procesů.
 • Zlepšení integrované spolupráce s ostatními skupinami poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Posílení role praktických lékařů v péči o pacienty s chronickým onemocněním.
 • Odstranění preskripčních omezení pro léčivé přípravky v primární péči.
 • Rozvoj programů organizace a kvality péče u pacientů s chronickými onemocněními.
 • Zlepšení organizace péče, provázení, navigace a přístupu pacientů ke zdravotní péči
 • Zlepšení systému vzdělávání lékařů primární péče
 • Zvýšení zdravotní gramotnosti a edukace pacientů
 • Zlepšení dostupnosti, kvality a přístupu pacientů k zdravotní péči ve všech regionech ČR.
 • Zlepšování organizace a výsledků léčby a zdravotního stavu populace

Naše cíle – co chceme

 • Představovat koncepce, vize, návrhy, organizační a legislativní opatření pro rozvoj krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého směřování primární péče v České republice.
 • Představovat návrhy, organizační opatření a legislativních úprav, která budou napomáhat stabilizaci, rozvoji, modernizaci a podpoře poskytování zdravotních služeb v primární péči.
 • Spolupracovat na zefektivnění procesu monitoringu, tvorby a doplňování kapacit sítě zdravotních pojišťoven, s cílem dlouhodobého zajištění a optimálního rozložení dostupnosti primární péče ve všech regionech České republiky.
 • Představovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat k zvýšení příjmů primární péče z veřejného zdravotního pojištění na úroveň alokovanou na primární péči ve vyspělých evropských zemích.
 • Představovat návrhy, které budou napomáhat k zvýšení příjmů primární péče z veřejného zdravotního pojištění na úroveň odpovídající objemu poskytovaných zdravotních služeb v poměru k celkovým výdajům na zdravotní péči v České republice.
 • Představovat návrhy, které budou reagovat na stárnutí populace, kontinuálně narůstající poptávku obyvatel po zdravotních službách a narůstání počtu pacientů s chronickými onemocněními.
 • Představovat návrhy, které budou napomáhat k zajištění investic a strukturálního financování pro primární péči z národních a evropských zdrojů.
 • Představovat návrhy, které budou napomáhat k rozvoji digitalizace a e-health v primární péči.
 • Představovat návrhy, které budou napomáhat k odstranění regionálních rozdílů v dostupnosti, kapacitách primární péče a přístupu pacientů ke zdravotním službám.
 • Představovat návrhy ke snížení administrativní zátěže a zjednodušování procesů při poskytovaní zdravotních služeb v primární péči.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat k uvolnění preskripce léčivých přípravků pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat k zvýšení proočkovanosti populace a zvýšení efektivity očkování v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, všeobecných praktických lékařů a gynekologů.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, která budou napomáhat implementaci a posun k modelům péče založených na hodnotě (value based care), které prioritizují kvalitu, výsledky léčby a nákladovou efektivitu.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat implementaci a posun k modelům péče zaměřených na pacienta (patient centered care), které zohledňují individuální potřeby, preference a zájmy pacientů.
 • Spolupracovat, připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat budou napomáhat zlepšení systému vzdělávání.
 • Podporovat investice do primární péče s cílem posílit primární péči, zlepšit zdravotní systém a zdravotní stav obyvatel České republiky.
 • Podporovat rozvoj primární péče, aby měla stejné postavení a podmínky jako v ostatních vyspělých zemích.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat budou napomáhat k modernizaci, rozšíření přístrojového vybavení v primární péči.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat k posílení role primární péče ve screeningu, včasném záchytu a včasné léčbě onemocnění.
 • Připravovat a obhajovat návrhy, organizační opatření, která budou napomáhat k posílení role primární péče v péči o pacienty s chronickými onemocněními a pacientů se specifickými potřebami.

Naše priority – Co prosazujeme

 • rozvoj a posílení role primární péče v systému zdravotní péče
 • stabilizace sítě a posílení kapacit primární péče ve všech regionech
 • zvýšení příjmů primární péče na úroveň vyspělých evropských zemí
 • zvýšení podílu příjmů primární péče odpovídající objemu poskytnutých zdravotních služeb k celkovým nákladům na zdravotní péči
 • zvýšení výdajů na prevenci a preventivní programy
 • odstranění regionálních rozdílů v kvalitě a dostupnosti primární péče
 • zlepšení organizace péče a efektivity primární péče
 • inovace úhradových mechanismů a zlepšení financování primární péče
 • zajištění investic a strukturálního financování primární péče z evropských a národních dotačních programů
 • rozvoj digitalizace a e-health v primární péči
 • modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení v primární péči
 • odstranění administrativní zátěže a zjednodušení procesů
 • zlepšení integrované spolupráce s ostatními skupinami poskytovatelů zdravotních služeb
 • posílení role praktických lékařů v péči o pacienty s chronickým onemocněním
 • odstranění preskripčních omezení pro léčivé přípravky v primární péči
 • rozvoj programů organizace a kvality péče u pacientů s chronickými onemocněními
 • zlepšení organizace péče, provázení, navigace a přístupu pacientů ke zdravotní péči
 • zvýšení efektivity a stabilitu systému a omezení plýtvání finančních prostředků, snížením objemu neúčelně poskytované zdravotní péče, zbytečných hospitalizací a souvisejících nákladů v nemocnicích a dalších částech zdravotnického systému
 • zlepšení dostupnosti, kvality a přístupu pacientů k zdravotní péči ve všech regionech ČR
 • zlepšení systému vzdělávání lékařů primární péče
 • zvýšení zdravotní gramotnosti a edukace pacientů
 • zlepšení zdravotního stavu populace

Naše agenda

prevence

screening a včasný záchyt onemocnění

chronická onemocnění

preskripce léčivých přípravků

očkování

programy organizace a kvality péče (DMP)

tvorba sítě a kapacity

úhradové mechanismy

přístrojová technika

investice a strukturální financování

systém vzdělávání

e-health a digitalizace

Expertní panely

Expertní panel pro všeobecné praktické lékařství

Expertní panel pro praktické lékařství pro děti a dorost

Expertní panel pro stomatologii

Expertní panel pro gynekologii

Expertní panel pro e-health

Expertní panel pro prevenci, screening
a včasný záchyt onemocnění

Expertní panel pro tvorbu a obnovu sítě, kapacity primární péče

Expertní panel pro investice a strukturální financování

Co potřebujeme

Zajištění rozvoje primární péče

Posílení role a kompetencí primární péče

Zlepšení organizace a efektivity péče

Zlepšení financování primární péče

Zajištění investic do primární péče

Zlepšení systému vzdělávání

Zlepšení kvality péče a přístupu pacientů k primární péči

Zlepšení dostupnosti primární péče pro pacienty ve všech regionech Čr